شما اینجا هستید

معرفی یکی از برجسته ترین دروپالیستها، کلاز پیورر (کلازی)

پیورر یکی از اعضای جامعه دروپال میباشد که اخیرا در زمینه اجرای پروژه های دروپال بسیار فعال بوده است.
در 30 روزگذشته او بر روی 2 پروژه بزرگ دروپال فعالیت بسزایی داشته و هم چنین در بسیاری از دیگر پروژه های دروپال مشارکت فعالی داشته است.
در 6 ماه اخیر او تفسیرگر بازبینی همه پروژه های دروپال بوده است.

تصویر: