شما اینجا هستید

گزارشی از دانشگاه مینوسوتا درباره تست قابلیت استفاده دروپال

قبل از برگزاری جلسه دروپال در شهرهای دوقلو، چند تن از اعضای این جلسه یکدیگر را در آزمایشگاه دانشگاه مینوسوتا در شهر مینی پلیس از 19-17 ماه مه برای تست قابلیت استفاده دروپال 7، ملاقاتی خواهند داشت.
این تست چهارمین تست قابلیت استفاده دروپال و اولین عرضه دروپال 7 میباشد.
کار اشخاصی که با چهارچوب و ساختمان وبسایت آشنایی داشته اما از دروپال سررشته ای ندارند نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این گزارش شامل خلاصه ای از نتیجه نهایی نیز میباشد.
خلاصه وضعیت:
یکی از خبرهای خوب این است که تست اکثر تغییراتی که در دروپال 7 اعمال شده، خوب بوده است. در مقایسه با دروپال 6، کاربران جدید دروپال 7 دیگر با موانع اساسی مفهومی که در ذخیره سازی مجازی بود، دچار سردرگمی نمیشوند. چگونگی ایجاد صفحه (درباره ما) وبیشترین قسمت واسطهای اجرایی بسیار آسانتر قابل اجرا هستند

تصویر: