شما اینجا هستید

راه اندازی سولار سرور (Solr servic search ) برای search api

سلام خیلی خلاصه آموزش راه اندازی سلار سرور رو برای centos7 گذاشتم این روش تلفیقی از چند روش گفته شده توی چند سایت و همچنیین خود سایت دروپاله ، دلیل اینکه این چنتا آموزش با هم میکس شدن اینه که هیچکدومشون به تنهایی سرور رو راه اندازی نمیکرد. ببخشید که توضیحات نداره (برا توضیحاتش می تونید تو وب سرچ کنید)
Install Java:
yum install java-1.8.0-openjdk.x86_64

Install unzip:
yum install unzip

Steup Solr server:

adduser solr
cd /opt
wget http://archive.apache.org/dist/lucene/solr/5.4.1/solr-5.4.1.tgz
tar zxvf solr-5.3.0.tgz
cp /opt/solr-5.4.1/bin/install_solr_service.sh .
rm -rf solr-5.4.1
./install_solr_service.sh solr-5.4.1.tgz
chown -R solr:solr /opt/solr*
chown -R solr:solr /var/solr*
chkconfig --add solr
chkconfig | grep solr

Security:

vi /opt/solr/server/etc/jetty.xml
<!-- =========================================================== -->
<!-- Set handler Collection Structure                            -->
<!-- =========================================================== -->
<Set name="handler">
  <New id="Handlers" class="org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerCollection">
    <Set name="handlers">
     <Array type="org.eclipse.jetty.server.Handler">
   <Item>

این قسمت را به فایل اضافه نمایید
     <!-- here begins the new stuff -->
     <New class="org.eclipse.jetty.server.handler.IPAccessHandler">
       <Call name="addWhite">
         <Arg>127.0.0.1</Arg>
       </Call>
       <Set name="handler">
         <!-- here's where you put what was there before: -->
     <New id="Contexts" class="org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandlerCollection"/>
       </Set>
     </New>
     <!-- here ends the new stuff -->
تا اینجا

   </Item>
       <Item>
         <New id="DefaultHandler" class="org.eclipse.jetty.server.handler.DefaultHandler"/>
       </Item>
       <Item>
         <New id="RequestLog" class="org.eclipse.jetty.server.handler.RequestLogHandler"/>
       </Item>
     </Array>

Installing schema file and solrconfig file from Drupal:

cd /opt/solr/server/solr
mkdir drupal
cd drupal
mkdir conf
wget http://ftp.drupal.org/files/projects/search_api_solr-7.x-1.12.tar.gz
tar zxvf search_api_solr-7.x-1.12.tar.gz
cp search_api_solr/solr-conf/5.x/* conf/
sudo chown -R solr:solr /var/solr/data/drupal
rm -rf search_api_solr-7.x-1.12.tar.gz search_api_solr

Create Solr core:

cd /opt/solr/bin
sudo -u solr bin/solr create -c drupal -d server/solr/drupal
chmod -R solr:solr /var/solr/

SELinux :
setsebool -P httpd_can_network_connect on

clear error (create this file):
vi /var/solr/data/drupal/conf/admin-extra.menu-top.html
vi /var/solr/data/drupal/conf/admin-extra.menu-bottom.html
vi /var/solr/data/drupal/conf/admin-extra.html

drupal site configor:
Solr host *:
127.0.0.1
Solr port *:
8983
Solr path:
/solr/drupal